BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU
DADAY BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 17/02/2017 Cuma günü , saat 10.00’da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; yukarıda belirtilen tarih ve saatte promosyon ihalesinin yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu ihale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına , ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilemesine karar verilmiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler;

Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2 .Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler Daday Belediye Başkanlığı ilan panosunda görülebilir.

3.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma usulü ile belirlenecektir.

4.Teklifler en geç 02/03/2017 Perşembe günü saat 09.30’a kadar Daday Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Zuhal Tiftik Köseoğlu’nun odasına ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içinde getirecektir. İhale esnasında zarf uygunluğu vs. de dikkate alınarak komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan 5 banka arasından en yüksek teklifi veren 3 banka arasında aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

Gerekli ilgi ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

EKLER:

1-Banka Promosyon İhale Şartnamesi (4 sayfa)

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği (1 sayfa)

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği (1 sayfa)

4-Nakit Akış Tablosu (1 sayfa)

BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

GEREKLİ ŞARTLAR

İhale, Daday Belediyesi bünyesinde görev yapan personele ait maaş, yolluk, ikramiye, mesai, ilave tediye ödemelerini kapsamaktadır.
Daday Belediyesi bünyesinde çalışan 15 memur + 14 işçi + 12 taşeron işçi olmak üzere toplam 41 personel bulunmakta olup aylık nakit akışının yaklaşık 120.000,00 TL olacağı öngörülmektedir.

3.Sözleşme 36 aylık bir süreyi kapsar.Sözleşme süresi sonunda hiçbir yazışmaya gerek kalmadan sözleşme otomatikman sona erer.

4.Ücretler sözleşmenin yapıldığı ilk tarihte yeni anlaşılan bankadan alınacaktır. Sözleşme 15.03.2017 tarihi öncesi yapılacağından 15.03.2017 tarihinden sonrasına ait tüm ödemeler yeni anlaşılan banka tarafından yapılacaktır.

5.Anlaşma yapılan banka; maaş, ikramiye vb. ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

6.Promosyon miktarının tamamı sözleşme işlemleri bittikten sonra 15/03/2017-15/04/2017 tarihleri arasında görev yapan personele peşin olarak ödenecektir.

7.Kurumca;personelin maaş ödemeleri her ay başından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan kurum hesabına aktarılır. Banka bu ödemeleri memur ve işçi kadrolu personel için maaş hesaplarına her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’de, taşeron işçi personel için maaş hesaplarına her ayın 1’inin başladığı gece saat 00.01’de personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (yolluk, ikramiye, mesai, ilave tediye, tedavi yardımı, sosyal yardım vs.) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği günü takip eden gün saat 08.00 itibari ile hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Maliye Bakanlığı’ndan kaynaklanan herhangi bir olumsuz durumda, örneğin zamların geç açıklanması, sisteminde oluşan bir hatada vb. personel mağdur edilmeyecek ve ödemeler zamanında yapılacaktır.

8.Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra, kuruma yeni atanan, işçi olarak başlayan ve nakil gelen personel olması durumunda ihaleye çıkılan toplam personel sayısının(41 ‘kırkbir’ ) yüzde onu (%10) kadar kişiye geldiği aydan promosyon anlaşmasının bitim tarihine kadar kısmının banka tarafından ödemesi yapılacaktır. Daha fazla personel gelmesi durumunda gelen personele geldiği tarihten sözleşme bitim tarihine kadar ki promosyon hakkını ödemek üzere toplam teklif edilen promosyon miktarının %10’u kadar Daday Belediyesi Promosyon İhale Komisyonu adına ihaleyi alan bankada açılacak olan geçici hesapta bırakılacak miktardan ödenecektir. Sözleşme bitim tarihinde bu hesapta artan para son ay maaş alan personele eşit dağıtılacaktır. Personele ödenen promosyon tutarlarına ait listeleri en geç 2 (iki) iş günü içinde resmi yazı ile Daday Belediyesine bildirecektir.

9.Sözleşme yapıldıktan sonra sistemden tayin ve sair sebeplerle ayrılan personelden almış oldukları promosyonlar geri alınmayacaktır.

10.Anlaşma yapılan banka, bankaya ait ilçemizde ATM (Asynchronous Transfer Mode) otomatik para çekme makinası olmaması durumunda sözleşme tarihinden sonra en geç 10 gün içinde ilçemize anlaşma yapılan bankaya ait ATM, otomatik para çekme makinası kuracak ve anlaşma süresince, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, bu anlaşmaya dahil personelden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

11.Anlaşma yapılan banka, ilçemizde kurulan/kurulacak olan Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden 2-3 saat içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak zorundadır.

12.Anlaşma yapılan banka, bu anlaşmaya dahil personele kendi ATM’lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

13.Anlaşma yapılan banka, maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve her saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.

14.Anlaşma yapılan banka, bu anlaşmaya dahil personele bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açılabilecektir.

15.Anlaşma yapılan banka, personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır.

16.Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.

BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Banka birimlerin personel maaşlarını memur ve işçi kadrolu personel için maaş hesaplarına her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’de, taşeron işçi personel için maaş hesaplarına her ayın 1’inin başladığı gece saat 00.01’de personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.
Maaş harici diğer ödemeler ilgili maddede belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktarılacaktır.
Banka personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir. (Söz konusu iş sözleşme tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.
Banka, personeli istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.
Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.
Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti almayacaktır.
Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı, artı para hesabı vs. açılmayacaktır.
Banka ATM’lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az 1.500,00 TL nakit çekim limiti uygulayacaktır.
Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri kurumlara gönderilecek banka personelleri tarafından yapılacaktır.
ATM’ler için sarf edilen elektrik bedelleri, PTT hat kirası bedellerini ve arızaları sebebiyle doğacak tamir-tadilat giderleri banka tarafından ödenecektir.
Sözleşme tarihinden sonra göreve başlayacak personele geldiği tarihten sözleşme bitimine kadar olan promosyon miktarını altışar aylık dönemler halinde ödemesi yapılacaktır.

C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME USULÜ

Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üzerinde; bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklileri teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve davet edilen 5 banka arasından en yüksek teklifi veren 3 banka ile ihaleye devam edilecek olup diğer bankalar elenecektir. 3 bankanın katılacağı açık artırmaya (en az 3.000,00 TL olarak) geçilecektir. Verilen fiyat teklifleri komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az iki banka arasında kurumların kurumun menfaatini göz önünde bulundurmak suretiyle seçim yapmaya yetkilidir. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.
Üst yönetici ve/veya komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.
İhalede tekliflerin değerlendirilmesinde en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın,bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme kurumun harcama yetkilisi tarafından ve belirleyeceği yerde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.
Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Başkanlığımıza ibraz etmek zorundadır.

D-CEZAİ HÜKÜMLER

İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması durumunda, verdiği teklifin (ihale bedelinin) %25’e kadar ceza ödemeyi kabul eder.
Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. Defa yazılı olarak uyarılır. 2 kez tekrarlanması durumunda sözleşme bedelinin %10’u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3 kez tekrarlanması durumunda sözleşme kurum tarafından tek taraflı feshedilebilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
Banka sözleşme ile üstlendiği işleri Daday Belediyesi Banka Promosyon İhale Komisyonunun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere ilgili komisyon mahkemeden bir karar almaya, ihbar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka İhale Komisyonundan ve kurumdan herhangi bir hak talep edemez.
Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
İtilaf halinde Kastamonu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

[bankanın adı……………………………………………………………………………………..]

…/…/2017

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYON İHALESİ KOMİSYONU BAŞKALIĞINA

…………………………………………………………………………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlilik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Müdürlüğünüz banka promosyon ihalesine başvurmaktayız.
Aşağıda isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

Adı Soyadı

Banka Yetkilisi

İmza

BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

[bankanın adı……………………………………………………………………………………..]

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYON İHALESİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Yukarıda bilgileri bulunan 02/03/2017 Perşembe günü saat 10.00’ da ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda belirtilen teklifimizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Banka promosyonu olarak TÜM PERSONEL için ………………………………………………………………………..………………………… (toplam net ödenecek tutar) (Rakamla ve yazıyla) TL ‘yi ilk maaş ödemesini müteakip …..(………) gün içinde bir defada ve peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla.

Adı SOYADI

…………..………….. Bankası Yetkilisi

İmza

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU ALINDI BELGESİ

Bankanın Adı :

Adresi :

Telefon ve Faks Numarası :

Elektronik Posta Adresi :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No :

İhale Konusu: Banka Promosyon İhalesi
İhale Usulü: 4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
Kurumda Çalışan Personel Sayısı:41
Kurum Personeli 2016 Yılı Nakit Akışı: 1,407,375.50 TL
Promosyon İhalesi Toplantı Yeri: Daday Belediye Başkanlığı Meclis Odası
Promosyon İhalesi Tarihi ve Saati: 02/03/2017 – 10.00

Ek:

1-Banka Promosyon İhale Şartnamesi (4 sayfa)

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği (1 sayfa)

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği (1 sayfa)

4-Nakit Akış Tablosu (1 sayfa)

Yukarıda belirtilen evraklar …./…./2017 tarihinde …………………… günü saat ………’da teslim alınmıştır.

Adı Soyadı

Banka Yetkilisi

İmza/Kaşe

NAKİT AKIŞ TABLOSU

DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalıştığı Kurum Çalışan Sayısı Vasfı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maaş Ek Ödeme Özel Hizmet Tazminatı Sorumluluk Yemek Fazla Mesai İkramiye İlave Tediye Yolluk Toplam
Daday Belediyesi 15 Memur 385,632.49 ₺ 120,853.31 ₺ 92,928.90 ₺ 14,490.00 ₺ 5,000.00 ₺ 618,904.70 ₺
Daday Belediyesi 14 Daimi İşçi 336,489.35 ₺ 21,495.00 ₺ 58,341.40 ₺ 3,580.00 ₺ 26,518.20 ₺ 33,800.25 ₺ 480,224.20 ₺
Daday Belediyesi 12 Taşeron İşçi 308,246.60 ₺ 308,246.60 ₺

TOPLAM 1,030,368.44 ₺ 120,853.31 ₺ 92,928.90 ₺ 21,495.00 ₺ 58,341.40 ₺ 18,070.00 ₺ 26,518.20 ₺ 33,800.25 ₺ 5,000.00 ₺ 1,407,375.50 ₺

1.624 kez okundu.