01.01.2017 – 31.12.2017

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

 

 

HASAN FEHMİ TAŞ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

FAALİYET RAPORUNU DÜZENLEYEN

ZUHAL TİFTİK KÖSEOĞLU

YAZI İŞLERİ MÜD. V.

 

 

DADAY BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: 0366 616 10 05 – 06

Faks: 0366 616 22 94

E-Posta: info@daday.bel.tr

Adres: Merkez Mah. Belediye Cad. No:4 Daday/Kastamonu

 

 

 

 

 

“Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASAN FEHMİ TAŞ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLİ MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIM

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasındaki idari faaliyet raporumu birim faaliyet raporlarından da faydalanarak sizlere sunuyorum.

 

 

Sunduğum faaliyetlerin kararlaştırılmasında karar organı olarak emeği geçen siz meclis üyelerimiz ile hizmetlerin üretilmesinde emeği geçen bütün belediye personeline sonsuz teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (03.04.2018)   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hasan Fehmi TAŞ

                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

DADAY’I  “HUZUR VE REFAH İÇİNDE YAŞANAN ŞEHİR”  YAPMAK.

 

 

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim nedir?”, yani “Niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır.

 

Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

 

Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür.

 

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.

 

Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Daday Belediyesi, Daday’ın,  huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne olmak istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.

 

Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri birçok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir.

 

Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

 

Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

 

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

 

Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

 

Daday Belediyesi, Daday halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

 

 

                                                                                          

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

Belediyeye meclisi ve encümeninin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak sekretarya işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yaparak belediye kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonu sağlamaktır.

 

KADRO VE PERSONEL DURUMU

MEVCUT MEMUR KADROLARI
DOLU BOŞ TOPLAM
9 45 54

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
DOLU BOŞ TOPLAM
12 15 27

 

SÖZLEMELİ PERSONEL
3

 

Bünyemizde 9 memur, 12 kadrolu işçi, 3 sözleşmeli personel ve 10 adet taşeron işçi ile hizmetler yürütülmektedir.

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADRO DURUMU

1-Yazı İşleri Müdürü      :Boş

2-Veri Hazırlama           :Boş

3-Bilgisayar İşletmeni    :Boş

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPMANLARI 

1-Bilgisayar

2- Yazıcı

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 • 01.01.2017 ve 31.12.2017 tarihler arasındaki bir senelik faaliyet süresi içersinde Belediyemize diğer Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen 620 adet evraktan  508 adet evraka ve Belediyemize verilen 80 adet dilekçeye gerekli cevaplar yönetmelikler doğrultusunda verilmiştir. Belediyemiz hizmet araçlarına, hizmet binasına ve ilçenin ihtiyaçları olan hizmetlerin karşılanmasına dair Encümen toplantılarında 84 adet karar alınmıştır.
 • Belediye Meclisinin 2017 yılında yapılan Meclis toplantılarında 41 adet karar alındı ve alınan bu kararlar ilgili birim ve yerlere gönderilerek gerekli işlemler sonuca bağlanmıştır. Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden 30 çiftin evlenme işlemleri yapılarak Nüfus Müdürlüklerine ve Devlet İstatistik kurumlarına bildirilmiştir.
 • Belediyemiz mevcut Memur kadrosunda çalışan 9 memurun D.M.Kanunun 64.ve 37 maddeleri hükümlerince terfisi gelen memurların aylar itibarı ile terfi yükseltilmeleri yapılmıştır.                                                                                                      
 • İçişleri Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet içi Eğitim planı çerçevesinde 6 aylık periyotlar halinde İnsan Hakları Halkla İlişkiler, Kamu Personeli ile ilgili düzenlemeler,yazışma ve büro işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu Sivil Savunma Afet Kriz ve Güvenlik Mevzuatı AP ve Uluslar arası İlişkiler yolsuzlukla mücadele ve Etik, Terörle mücadele,Tasarruf tedbirleri,Enerji verimliliği,Bilgi edinme kanunu,İdari yaptırım ,Kamu Hizmetleri Standart dosya, Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı,Yangından korunma yönergesi,Sivil Savunma Planı Alarm İş takvimi,Kadro Erteleme öneri çizelgesi,ve dosyalama ilgili birimlere sunuldu. Faaliyet süresi içersinde kurumlarca istenilen İstatistik bilgiler Personel durum çizelgeleri, İstihdam verileri, Memur–İşçi dolu boş durumlarını gösterir çizelgeler ile anket formları hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER GÖREV TANIMI

 

Belediyemiz gelir gider her türlü harcama ve demirbaş kayıtlarının tutulduğu birimdir.

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KADRO DURUMU

 

1-Mali İşler Müdürü     :BOŞ

2-Muhasebe Memuru   :BOŞ

 

Bünyemizde 1 ekonomist (sözleşmeli personel) ile hizmetler yürütülmektedir.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 

 • Belediyemiz  Muhasebe servisinde  2017 yılında Gelir Gider,Kesin Hesabı ve 2017 yılı    Bütçesi hazırlanarak Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır.  Hizmetlerin yürütülmesi lüzumlu gelirlerin Kanun,Tüzük,Yönetmelik ve Talimatlara uygun olarak Tahakkuk ve tahsilatı sağlanmış, aynı yıl içinde tahakkuk eden  giderlerden  Kanun ve Yönetmeliklere  uygun olarak harcamalar yapılmıştır, 2017 Yılı içersinde 2016  yılı  kesin hesabı ile  2017 yılı bütçesi hazırlanarak Meclis de yapılan oylamada kabul edilerek onaylanan bütçe ve kesin hesaplar ilgili makamlara  sunulmuştur.

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                    

BELEDİYE’NİN GELİRLERİ

 

Bina Vergisi 66.939,56 TL
Arsa Vergisi 14.445,94 TL
Arazi Vergisi 10.039,94 TL
Çevre ve Temizlik Vergisi 12.897,32 TL
Haberleşme Vergisi 604,93 TL
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 43.473,35 TL
Yangın Sigortası Vergisi 1.655,82 TL
İlan ve Reklam Vergisi 7.434,95 TL
Bina İnşaat Harcı 55.501,17 TL
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme harcı 5,50 TL

 

İşgal Harcı 15.720,00 TL
İşyeri Açma İzni Harcı 4.400,00 TL
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harcı 155,00 TL
Tellallık Harcı 75.975,41 TL
Yapı Kullanma İzni Harcı 186,54 TL
Diğer Harçlar 4.655,00 TL
Şartname,BasılıEvrak,Form Satış Gelirleri 50,00 TL
Muayene,Denetim ve Kontrol Ücretleri 25.568,00 TL
İhale İlan Yayın Geliri 1.106,40 TL
Diğer Hizmet Gelirleri 26.094,16 TL
Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Tahsilatı 290.911,47 TL
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 84.740,00 TL
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 200,00 TL
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 5.000,00 TL
Mevduat Faizleri 11.018,17 TL
Merkezi İdare vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 2.381.063,79 TL
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 22.128,70 TL
Vergi Barışı Tefe Tutarı 2.132,13 TL
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Tüfe/Üfe Tutarı 1.685,01 TL
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 1.656,22 TL
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Tüfe/Üfe Tutarı 352,24 TL
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 62,23 TL
Diğer Vergi Cezaları 822,74 TL
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 46.945,00 TL
Diğer Bina Satış Gelirleri 118.200,00 TL
Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 704.050,00 TL
TOPLAM 4.037.876,69 TL

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

2016 yılı  Emlak servisinde Emlak Kayıtları  kayıt suretleri  düzenli olarak tutulmuş, 65 yaş aylığı, yeşil kart, fakir fukara fonu muhtaçlık belgesi,veraset belgesinin düzenlenmesi ,Tarım Kredi arazi belgesi çıkartma,Tapu değerleri ve birim fiyatlarının çıkartılması,Gayrimenkul bilgi formlarının doldurulması,Tapu alım ve kayıtlarında istenilen bilgilerin cevapları Sosyal Yardımlaşma yazışmalarına cevaplar verilmiştir.İşkur hizmet yetkilisi olarak ilçenin iş başvuruları ve güncelleşmeleri yapılmıştır.

 

Bünyemizde 1 büro görevlisi (kadrolu işçi) ile hizmetler yürütülmektedir.

 

 

 

Tahakkuk ettirilen İlan ve Reklam vergisi, bina, arsa, arazi ,Ç.T.V. , su gelirleri, kira işgali, pazar yerleri ve umumi  işgal harçlarının tahsilatları yapılmıştır. Tahakkuka bağlı tahsilatlardan ise tahsilatı yapılmayanlar bir sonraki yıla devredilmiş olup yasal süresi içinde tahsil edilecektir.

 

Bünyemizde 1 büro görevlisi (kadrolu işçi) ve 1 memur ile hizmetler yürütülmektedir.

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KADRO DURUMU

 

1- Zabıta Memuru             : Dolu (1)

2- Zabıta Komiseri            :Dolu (1)

                                                                                                             ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  EKİPMANLARI

 • 1 adet motorsiklet
 • 1 adet Nissan pick-up

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Belediyemiz Zabıta Hizmetleri ilçemizde günün 24 saatinde görevli olarak çalışmaktadır. İlçede başıboş dolaşan köpekler kontrol altına alınıp kısırlaştırılması yapılmıştır. İlçemiz mezbahanesinde  kesilen etlerin veteriner tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra ilçe kasaplarına dağıtımı ve kontrolleri denetimi yıl boyunca yapılmıştır. İlçemizde alkol ve tütün ürünleri satışı yapan yerler ile internet salonları ve kahvehaneler denetlenerek 5727 sayılı yasa gereği ‘ Kapalı Alanlarda Sigara İçilmez’ afişleri dağıtılıp Emniyet Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak ilçe halkı bilgilendirilmiştir. İlçenin temizlik işleri, personel az olsa da titizlik ve hassasiyetle çöp kamyonuyla haftanın 7 günü yapılmakta, mahalle ve sokaklar arasında eskiyen ve yenilerinin konulması gereken yerlere yeni alınan çöp konteynırları konmuştur. İlçemiz Orman İşletme Müdürlüğü ve İcra Müdürlüğü’nde yapılan tellaliye satışların da % 1 tellaliye ücreti olarak Belediyemize gelir sağlanmıştır.

 

 

 

 

İTFAİYE HİZMETLERİ KADRO DURUMU

 • İtfaiye Çavuşu    :Boş  (1)
 • İtfaiye Eri :Dolu (4)
 • İtfaiye Eri :Boş   (1)

 

 

İTFAİYE HİZMETLERİ EKİPMANLARI

 • BMC Arazöz (5 tonluk)
 • Fatih Arazöz (3 tonluk)
 • Ford Arazöz (5 tonluk) (Merdivenli)
 • Ford Arazöz (6 tonluk)
 • Traktör

 

 

 

İTFAİYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

 

Belediyemiz itfaiyesi 24 saat çalışma 24 saat izinli olmak üzere 2 vardiyalı sistemde çalışmaktadır. 2017 yılında ilçemizde çıkan 5 adet yangın başarıyla söndürülmüştür. Yaz aylarında ilçemiz cadde sokakları yıkanarak temizliği yapılmıştır. İlçemiz Lise ve İlköğretim okullarında yangın tatbikatı yapılmıştır. Kış öncesi Resmi Kurum bacaları kontrol edilmiştir. Park, bahçe ve Pazar yerleri sulanıp genel bakımları yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                             

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

Belediye mülkü olan veya Belediye’nin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde belli program kapsamında park ve çevre düzenlemelerinin yapılması, binaların, tesislerin ve yaya yollarının projelendirilmesi, imkanlar ölçüsünde yolların yapılması veya yenilenmesi, bozulan yolların veya tretuvarların tamirinin yapılması, eski yapıların yıkılması ve yıkımı için gerekli yazışmaların yapılması, mahalle ve sokaklara konteynır ve çöp kovalarının yerleştirilip kontrollerinin yapılması, şehir içi yollarının imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı ve stabilizasyonu, açılan yolların beton parke veya asfalt vb. kaplaması, kanalizasyon şebeke düzenlemesi ve arızaları, içme suyu tahlillerinin yapılması, içme suyu şebekesi döşenmesi ve bakımı vb. gibi hizmetler vermektedir. Bu görevlerin haricinde birime gelen yazılar kanunlar göz önünde bulundurularak cevaplanmıştır.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADRO DURUMU

1-İnşaat Mühendisi             :1 ( Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vekalet ediyor)

2-İnşaat Teknikeri              :1

3-Taşeron işçi                    :10

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPMANLARI

 

 • 3 adet damperli kamyon
 • 1 adet su tankeri
 • 3 adet çöp kamyonu
 • 2 adet traktör
 • 3 adet kazıcı yükleyici
 • 1 adet silindir
 • 1 adet pikap
 • 2 adet greyder

 

 

 

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 

 

 • Kanalizasyon şebeke yenileme çalışmalarımız tamamlanarak kesin kabulü yapılmıştır.
 • Kastamonu Üniversitesi Daday Meslek Yüksek Okulu projesi ve uygulaması için Belediye Başkanlığı olarak kurumlarla yapılan protokolde belirtilen tüm yardımlar yapılmıştır. İş bitiminde Daday Meslek Yüksek Okulu bahsi geçen protokolde belirtildiği gibi Kastamonu Üniversitesi’ne devredilmiştir. Belediye Başkanlığı olarak Daday Ümit Nafi Çeri Meslek Yüksek Okuluna ihtiyaç duyuldukça desteğimiz halen devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 • İş merkezi çevresinde bulunan alanda peyzaj çalışmaları yapılarak alan Cumhuriyet Meydanı olarak adlandırılmıştır. Tüm çalışmaların tamamlanmasından sonra alan tören alanı olarak kullanılmaya devam etmektedir.
 • Merkez Mahallesi 266 ada 14 parselde bulunan tescilli Daday Belediye Hamamının restorasyonu için talebimiz karşılığında Kastamonu Valiliği Oluru ile Kastamonu İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetin (849.312,847 TL KDV Dahil) %35,32’lik kısmı olan 300.000,00 TL’nin Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında Belediye Başkanlığımıza tahsisi uygun görülmüştür. (2016 yılı ödeneği)
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü denetimleri ile standartlara uygun olarak yapımı tamamlanan mezbahanemizde kesimi yapılacak hayvanların sağlık kontrollerini yapmak üzere sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılmaktadır.
 • Makine ve araç parkımız geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 • İlçe merkezinde bahar aylarında sokak yıkanması, kış aylarında kar temizlik çalışmaları ve günlük sokak temizlikleri yapılmıştır.
 • Kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmalarımız sonucunda bozulan yollar için kilitli parke ve sıcak asfalt yapımı çalışmaları devam etmektedir.
 • İlçemiz muhtelif sokak yollarına 5,000 km sıcak asfalt yapılmıştır. İlçemiz muhtelif cadde ve sokak yollarına yaklaşık 20.000m2 yeni kilitli parke taşı alınarak döşenmiştir. 1.932 mtul ise bordür döşeme işi yapılmıştır.
 • Yine bazı sokak yenileme çalışmaları kapsamında sökülen kilitli parke taşlarını (5.000m2) ara sokak yollarına döşenmiştir.
 • Akaryakıt alımı ihalesi ve muhtelif ihtiyaçların karşılanması için doğrudan temin usulü ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır.
 • İlçemiz muhtelif yerlerinde imar plan tadilatları ve imara uygun olarak ifraz ve tevhit işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 • 17 adet inşaat yeni yapı ve yenileme ruhsatı verilmiştir.
 • 8 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.
 • Belediyemizce İller Bankası A.Ş. ‘den kredi kullanılarak arıtma tesisi projesi işine başlanmıştır. Henüz proje tamamlanıp teslim edilmemiştir.
 • Resmi kurum ve kuruluşların yazı ve taleplerine cevap verilmiştir.
 • Muhtelif kurum ve kuruluşlara keşif ve metraj raporu düzenlenmiştir.
 • İnşaatı başlayacak yapıların yerinde proje kontrolleri yapılmıştır.
 • Devam etmekte olan İlçe imar planı revizyon çalışmaları tamamlanmıştır.

 

 

 

 

HASAN FEHMİ TAŞ

BELEDİYE BAŞKANI

525 kez okundu.